Melomane, Kabano [PAROLES]

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...

Paroles de « Kabano », de Melomane

1er titre extrait de la compilation hors série « Asile » de Melomane

 

Bamanakan/Français : « Kabano »

E’ jɔn ye
Aye aye
Africa Prod.
California Shop
Steeve Makiaveli
Killer Gang
Lam Che, Lam Che
B2O Izi

Pour que ì ka ne kà son diya dɔ̀n, à to 3 heures du matin. Ì b’à kiffer avec boomer
Mù b’ì la cɛ̀, ne t’à dɔ̀n. Adidas, Louis Vuitton, Versace à ni écouteurs
Warì ka sɔ̀rɔ̀ drɔ̀n, o dè ka gɛlɛ̀n. Avocat, paparazzi, soudeur
Melo flo on the taper, ni n kokadi’ye, nà an bɛ chatter sur Twitter
Disi bɛ kɔ là
Time is the moula
Sɛ tɛ nà boisson mì dɔgɔ, ì bɛ fu là
Do o do ù bɛ kumà-la k’ù bɛ se rapu-la
Mais n tɛ sɔ̀n ko subaka bɛ fɔ n k’à cì à kun-na
Cɛ̀kìsɛ, n tɛ sùnɔkɔ, n bɛ dɔ kɛ̀
N’ì b’an ɲìni, ì kùn kɔrɔtà, jamais an tɛ kɔfɛ̀
Bitches, gangstaw bɛ takama ne nɔ̀fɛ̀ dɔgɔ. Fara n na, sinon b’àle de sàradà e kɔfɛ̀ (han)
Osez lutter
K’àle bɛ se, kà sɔrɔ inspi jɔ̀-là depuis CAN 2002
Président, minister hali député 180 kilos, j’suis bodybuilder
Melo Negue, ne bɛ n ka paix-là
Fùkàri nɔkɔ-le, foye tɛ ne ka jɛ̌ là
Do o do, an bɛ cì ɲɔ̀kɔn nà tant que an bɛ dìɲɛ-nà
Parce que sɔ̌nkolo-ni dɔ bɛ bɛ̀ là (hein)

I t’se kà n ye, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i ɲɛ cì-le dò
I t’se kà n mɛ, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i tolo gerene dò
I t’se kà n fɔ, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i daa fara le dò
Negueziw kùn tìɲɛ̀-le dò
Melo yɛ̀rɛ kùn cì-le dò
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì ɲɛ cì-le
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì tolo gerene
Ah oui
I t’se kà n fɔ, fo n’ì daa fara le dò
Ah oui
Mùnu b’an kɔ, ò lǔ taa cìɲɛ̀-ne dò
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì ɲɛ cì-le
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì tolo gerene
Ah oui
I t’se kà n fɔ, fo n’ì daa fara le dò
Ah oui
Mùnu b’an kɔ, ò lǔ taa cìɲɛ̀-ne dò
Ah oui

Bàma minɛyɔrɔlà, mal tɛ ye
Buru, sɛ̌, nàmàsa à ni thé
Vert, jaune, rouge, n wele Mali de
Tant que ì bɛ ɲɛ̀goya là, i tɛ arriver
N’ì b’à kɛ, à bɛ k’ì ye hali n’ì tɛ ye
N’ì bɛ se, diya-goya, ì bɛ accusé
N’ì tɛ se, diya-goya, à quitté
Dix kakato Melo, je suis validé
Ì sɔ̀n-ne dò mì ye, ò tɛ se ni ne ye
Clash kɛ̀ do o do ì ka n éviter
Kaza bɛ n kɔ, ò bɛ là je suis équipé, ì ka rapu ka nɔ̀kɔ̀n hali ì k’à réviser
Ha ! Hem !
Hali ì k’à réviser
Kaza bɛ n kɔ, ò bɛ là je suis équipé, ì ka rapu ka nɔ̀kɔ̀n hali ì k’à réviser
Beat kan, n bɛ jìgì ni kalama
Cɛ̀kìsɛw bɛ n kɔfɛ̀ ù dalàma
Daakùru ɲɛ kele, n bɛ baara bàn
Melo, meilleur artiste de Kalaban
N confirmé-le dò ì ko Bamakan
N tɛ se k’ù là-mɛ̀ à bɛ daalakan…
Hali n’ì ko ni dàga tan
An ka ta hali-bì, à ma bàn
T’à fɔ Kalaban rappeurw ye (ù nɛ̀kɛ tɛ n na)
Ko fo kà ta mì kɛ̀ (k’ù tɛ nà se n nà)
À fɔ Lil Wayne ɲɛ-nà k’à nɛ̀kɛ tɛ n na
N tɛ joint mì, n tɛ dɔ̀lɔ mì, mais fâ bɛ n nà à mɛ̂ nà
C’est pas kabremamoto
Disi bɛ kɔ là, demande à Mojo
I.B.K, Hollande nì Obama ko dò
Tɔkɔ-ko n’à kɛ̀lɛ, jǎ kaba-ko dò (hein)
C’est pas kabremamoto
Disi bɛ kɔ là, demande à Mojo
I.B.K, Hollande nì Obama ko dò
Tɔkɔ-ko n’à kɛ̀lɛ, jǎ kaba-ko dò (hein)

I t’se kà n ye, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i ɲɛ cì-le dò
I t’se kà n mɛ, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i tolo gerene dò
I t’se kà n fɔ, fo n’ò y’à sɔ̀rɔ̀ i daa fara le dò
Negueziw kùn tìɲɛ̀-le dò
Melo yɛ̀rɛ kùn cì-le dò
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì ɲɛ cì-le
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì tolo gerene
Ah oui
I t’se kà n fɔ, fo n’ì daa fara le dò
Ah oui
Mùnu b’an kɔ, ò lǔ taa cìɲɛ̀-ne dò
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì ɲɛ cì-le
Ah oui
I t’se kà n ye, fo n’ì tolo gerene
Ah oui
I t’se kà n fɔ, fo n’ì daa fara le dò
Ah oui
Mùnu b’an kɔ, ò lǔ taa cìɲɛ̀-ne dò
Ah oui

Lire ou apprendre les paroles du titre « Kabano » de Melomane, écrites par Melomane, retranscrites par Melomane, adaptées par RHHM.Net

DONNEZ VOTRE AVIS