Beydi King, Brave soldat [PAROLES]

Votes 1 Étoile2 Étoiles3 Étoiles4 Étoiles5 Étoiles 0 votes
Loading...

Paroles de « Brave soldat », de Beydi King
« Brave soldat » de Beydi King, par : Infinity Records & Kroniks Music Productions, année : 2015, musique hip hop rap Mali

 

« Brave soldat » en Bamanakan

Aubrey Alassane
Cɛ̀ya kɔrɔ ye nì de ye
Sàya walimà balo…
Beydi-King

Wele de sera cɛ̀w mà
Mama yafa ne mà
Baba yafa ne mà
N teriw bɛ̀ ka haketò n ye
N ma’ ko kɛ mù nà
N ka juguma sera mù mà
Bɛ ka yafa, bɛ ka duha dòn n ye
Wolo-kuma de dòn na
Nga saya-kuma o ma dòn
N bɛ na segì ne t’à dɔ̀n
Surɔ n ma sunà miri-la-ko caman na
Il faut que ne ka taa faso dun bɛ bolo-la
Muku ni kìsɛ, joli nì bɔnɛ̀, sàya ani hinɛ̀
N ye fìni tà, n ye n kale ko n bɛ sàya fɛ̀ ni malo
Maman, kana kàsi, e ɲɛji o bɛ ne tɔrɔ̀ duhaw kɛ n ye Ala ka bò
Hali ni ne bɛ sà, à to n ka sà cɛw fɛ̀
Sini ye dòn ye
Sini ye lahidu timɛ dòn ye
Eh…
Ko bɛ n’à waati maman
I kana kasi maman
Den ni furumuso, u kàlifa b’aw ni Ala la
Tìɲɛ na, hìnɛ bɛ delila
N bɛ sà n ka jaamana ye
N bɛ taa sà jaamanadenw ye
Kɔnɔnagan nì kɔnɔnafili

Eh…
Kana kàsi, kana kàsi maman
N bɛ taa lahidu timɛ̀
Ko bɛ n’à waati
N bɛ taa, ne t’à dɔ̀n ni n bɛ segì
Maman ka na kàsi
Eh…
Kana kàsi maman

Kɛlɛ gɛ̀lɛ̀ma
Caman sà-ra
Caman bàna-la
Caman bòli-la
Siran bɛ maaya la
Ngà n b’à ni cɛya tà
Aw kàna jìgì ne là
Muku tɛ kun golo là
K’ì niŋ nì ɲuma
Fǎn bɛ ye jòli
Ne ɲɛ tɛ yɔrɔ là
Kɔrɔ̀n nì kìlebi
Fǎn bɛ ye dìbi
Maramafɛn nì bali
Siran dun tɛ sàya balì
Est-ce que n bɛ nà den ye tuku ?
Est-ce que n bɛ nà musso ye tuku ?
Est-ce que n bɛ mǎ nì buà, nì teriw, à nì balimaw ye tuku ?
Nga nì ne sà-ra, a y’à f’u ye
K’u den, n’u fǎ, n’u teri, à n’u balimakɛ sà-ra faso ye
K’à sà-ra cɛ̀ya là
I k’à fɔ n denw ye
K’u kàna sɔ̀n u ka malo abada
I k’à fɔ maliɛnw ye
Ko cɛ̀ba dɔ de sà-ra walassa k’u bɛ lakana
Brave soldat, ò kɔrɔ ye cɛ̀ya
Brave soldat, ò kɔrɔ ye lahidu ye
Brave soldat, ò kɔrɔ ye lakana ye

Eh…
Kana kàsi, kana kàsi maman
N bɛ taa lahidu timɛ̀
Ko bɛ n’à waati
N bɛ taa, ne t’à dɔ̀n ni n bɛ segì
Maman ka na kàsi
Eh…
Kana kàsi maman

Brave soldat, malgré la peur ils font face à la mort
Sàya walimà balo
Caporal Blo
Moriba Doumbia
Sergent-chef Kal
Sergent Koïta
Boubacar Diallo
Siriman Coulibaly
Toumani Sidibé
DG Antibiotik
Soldat Franck

Paroles du single « Brave soldat » de Beydi King, écrites et retranscrites par Beydi King, adaptées par RHHM.Net

DONNEZ VOTRE AVIS